TAÏRA Yoshihisa

Maya (1972)

per flauto in sol o flauto basso